Informació

El nostre centre és un centre públic, el que significa que està sostingut per l'administració i fa que l'educació sigui gratuïta...

Llegiu-ne més...

AMPA

Accediu a tota la informació de la nostra Associació de Pares i Mares d'Alumnes.

Llegiu-ne més...

Imprimeix

DIES NO LECTIUS I FESTES

Escrit per Ses Rotes Velles on Dimecres, 26 Octubre 2016 12:37.

PERIODES LECTIUS

- Primer trimestre: Del 12 setembre al 22 de desembre                                                 

- Segon trimestre: Del 9 gener  al 12 d'abril

- Tercer trimestre: Del 24 abril a l 22 juny

DIES NO LECTIUS I FESTES.

Festa escolar unificada: Dimarts 28 febrer      

Dies no lectius del centre: Dilluns 31 d’octubre/ Dilluns 27 de febrer / Dilluns 29 de maig

(+ totes les festes del calendari de   la Comunitat Autònoma)    

Imprimeix

CIRCULAR PRINCIPI DE CURS 2016

Escrit per Ses Rotes Velles on Dimecres, 26 Octubre 2016 12:30.

 Benvolgudes families, benvinguts al nou curs, un curs en el que seguim treballantper la implantació del nostre projecte educatiu, introduint els canvis necessaris per aconseguir aquest objectiu, canvis físics a l’escola i canvis a les metodologies d’aprenentatge dins les aules. Tot aquest procés va acompanyat d’una formació dels Mestres, que enguany ja està en el segon any. Aquest curs la nostra formació anirà encaminada a aprofundir en el treball per projectes, com eina per desenvolupar el pensament científic i les estratègies de pensament.

 L'entorn dels nostres alumnes canvia, canvien les seves percepcions, els seus interessos i això fa necessari que també canvii la manera de motivar-los a aprendre.

 Volem passar d'una metodologia basada en una transmissió de coneixements del mestre cap a l'alumne, a un aprenentatge actiu on ells(els infants) siguin els protagonistes dels seus propis avanços. Proporcionar-los estratègies per un aprenentatge actiu, en qualsevol moment de la seva vida i tots sols. Això les obrirà un univers inmens de possibilitats que no aturarà mai. Volem despertar en ells el desig i la motivació per aprendre, la curiositat per descobrir i investigar. Han de ser els protagonistes del seu creixement personal. Els paper dels mestres ha de ser el d'acompanyar-los en tot aquest procés, ajudar-los a trobar la resposta, fer costat i ajudar a resoldre dubtes, satisfer les seves curiositats... Volem ajudar-los a desenvolupar la capacitat d'utilitzar els coneixements i les habilitats en diferents contextos i situacions que requereixen la intervenció de recursos personals i socials per resoldre situacions noves dins contextos reals.

 Però aquest procés no es pot fer només dins l'escola, vosaltres els pares, teniu un paper molt important.  La vostra feina consisteix en supervisar el seu progrés, fer-los responsables i animar-los des de l'acompanyament , perquè els vostres fills realitzin un aprenentatge responsable. Feis-los els màxims responsables del seu aprenentatge, ajudau-los a desenvolupar estratègies que més endavant els permetin ser autònoms en la realització de les seves tasques. Us demanam que col.laboreu a l'hora d'ajudar a organitzar les seves tasques, acompanyar-los a la recerca de informació per internet, a biblioteques, sigau els seu públic quan practiquin les seves exposicions orals, faciliitau que es puguin reunir amb els companys per fer treballs en grup...

 Si actuam de manera coordinada veurem els fruits ben aviat i sobretot observarem com canvia la motivació, les ganes d'aprendre i la il.lusió per venir a l'escola. Alguns de vosaltres ja ens heu comentat que ja ho heu observat en els vostres fills. El que volem és que al final sigui generalitzat a tots els nostres alumnes. Us animam a demanar i a informar-vos de tot allò que sigui del vostre interés. Per aquest motiu us informam que aquest curs les reunions amb els mestres seran el dijous de 13'30 a 14'30. Les cites poden ser a demanda dels mestres o dels pares mitjançant l'agenda. Però sempre amb cita concertada.

 Formar part d'aquest projecte educatiu requereix un compromís ferme de tots i totes els que integram la Comunitat educativa Rotes Velles: mestres, pares i alumnes. El dia a dia no ha de ser un obstacle per aquest canvi i per tant és molt important un compliment de totes les normes establertes i aprovades per Consell Escolar, que no tenen altre finalitat que facilitar la convivència de tots i garantir el benestar i sobretot la seguretat de tot l'alumnat. Les voluntats individuals mai han d'estar per damunt el que és més convenient per a tots. El recull d'aquestes normes el podeu trobar a la nostra web .

                                 BON CURS !!!

Imprimeix

RECORDATÒRI NORMES DE CONVIVÈNCIA

Escrit per Ses Rotes Velles on Dimarts, 25 Octubre 2016 08:07.

   CURS 2016/17. RECORDATORI NORMES

HÀBITS SALUDABLES

- És imprescindible dormir un mínim de 8 hores diàries. La família hi ha de col·laborar activament, de manera que l’alumne disposi de l’energia i la concentració suficient al llarg de tot el matí.

- No es pot dur brioxeria industrial per berenar. Els dimarts s’ha de dur fruita per berenar.

ÚS ADEQUAT DE LES TIC

A l'escola cada alumne és responsable del microportàtil que utilitza i del seu bon ús.

- ELS ALUMNES NO PODEN DUR TELÈFON MÒBIL A L’ESCOLA

- Si la família ho considera necessari (per controlar el seu fill a l’hora de tornar a casa, etc.), i decideix que en dugui ha de signar la autorització al tutor/a. El matí en arribar, l’alumne entregarà el mòbil al tutor fins a l’hora de la sortida.

- L’escola no es fa responsable de la possible desaparició o averia del mòbil. Si el mòbil és utilitzat durant la jornada escolar, el professor o monitor de menjador ho recollirà i l’entregarà a Direcció. Només s’entregarà el mòbil als pares de l’alumne.

- L’ÚS DE LA MAJORIA DE XARXES SOCIALS ESTÀ AUTORITZAT O RECOMANAT PER MAJORS D’EDAT

- En conseqüència, com a centre de Primària desaconsellem totalment a les famílies que autoritzin els seus fills a utilitzar aplicacions com Whatsapp, Facebook, Twitter o Instagram. En cas que les utilitzin els demanem que controlin l’ús que en fan. L’escola no es fa responsable dels problemes derivats de l’ús d’aquestes xarxes. Per tant, derivarà qualsevol problemàtica greu sorgida en aquest àmbit al Policia de barri o la Policia Nacional

- ÉS VITAL ESTABLIR UN HORARI DIARI D’ÚS DE DISPOSITIUS ELECTRÒNICS (CONSOLES, MÒBILS, ORDINADOR, TELEVISIÓ, ETC.) I SITUAR-LOS EN LLOCS COMUNS DE LA CASA

- Desaconsellem que els nins disposin de TV, consoles, ordinadors, etc. a la seva habitació. Així mateix, recomanem que, en cas de tenir mòbil, el carreguin a un espai comú, de manera que no en puguin fer ús durant el vespre.

- ELS PARES HAN DE CONTROLAR EL SEU PROPI ÚS DEL WHATSAPP

- Qualsevol usuari de whatsapp ha de tenir en compte que ha d’actuar com si les converses que es tenen fossin públiques.

- No es pot atemptar contra l’honor ni la dignitat d’altres persones. Publicar rumors maliciosos, insultar, etc. contra altres membres de la comunitat educativa (altres companys de classe, altres pares o professorat) és un delicte. També és un delicte l’enviament de fotos que atemptin contra la dignitat d’altres persones.


AVALUACIÓ

- El Pla d’Acció Tutorial vigent del nostre centre recomana que el mestre entregui els exàmens corregits als alumnes perquè els pares els signin.

Després els han de tornar al mestre, que els ha de guardar fins a final de curs. L’objectiu és mantenir informades a les famílies sobre l’evolució acadèmica dels seus fills. Tot i això, és molt important tenir en compte que:

- S’ha d’incidir en allò que es pot millorar, amb una perspectiva dialogant i de comunicació amb el professorat.

- En cas que el professor consideri que aquesta dinàmica no es manté, pot modificar el sistema i, d’acord amb la normativa, substituïr-la per reunions informatives on mostri els controls a la família.

Els controls només són un element més a tenir en compte a l’hora de decidir les qualificacions del bolletí. En aquest sentit, els criteris de qualificació són:

- Observació directa i sistemàtica del dia a dia (participació, actitud,   responsabilitat.....)

-   Produccions dels alumnes: treballs individuals, en petit i/o en gran grup,

-   Registres anecdòtics.

-   Debats, presentacions, sortides, posades en comú...

-   Proves específiques, orals i escrites (controls, qüestionaris, presentacions de treballs...)

        

CONVIVÈNCIA

-   La nostra escola treballa activament en la gestió positiva dels conflictes, i impulsa iniciatives destinades a millorar la convivència entre tots els membres de la comunitat educativa. Així i tot, si l’alumnat comet una falta contrària a les normes o greument perjudicial per a la convivència, serà sancionat d’acord amb la normativa vigent (BOIB, Decret 121/2010)

El nostre pla de convivència té tres tipus de faltes totes tipificades amb conductes descrites al mateix document.

-         Faltes lleus

-         Faltes greus

-         Faltes mol greu

L’acumulació de tres faltes lleus serà considerada una falta greu. L’acumulació de tres faltes greus es considerat una falta molt greu. Una falta molt greu comporta l’obertura d’un expedient disciplinari i pot suposar perdre el dret a participar a determinades activitats tals com el viatge d’estudis

- Els tutors es reuneixen amb cada família com a mínim una vegada durant el curs. Tanmateix, sempre que els pares o el tutor ho considerin necessari, es pot convocar una reunió.

- En cas de conflicte, els demanem no fer valoracions ni judicis fins que hagin parlat amb el professor. Sovint molts de problemes s’arreglen just parlant, i la coordinació i confiança entre família i escola és el factor més important de l’èxit escolar.